กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2   8 พ.ค. 2561 100
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11   8 พ.ค. 2561 90
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยยางกระโหมตอนบน บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2   8 พ.ค. 2561 98
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยโจด บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3   8 พ.ค. 2561 63
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคา (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลวังชมภู จำนวน 6 หมู่บ้าน   31 ม.ค. 2561 165
ประกาศสอบราคา   อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกาศสอบราคา    27 ม.ค. 2561 129
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างวัดทุ่งสว่างพุทธาวาส - บ้านหนองแวง (เลียบลำชี) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8    20 มิ.ย. 2560 63
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายไปสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11   20 มิ.ย. 2560 87
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3   20 มิ.ย. 2560 79
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายลานมัน - เชื่อมสายพนังหลักแดน บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2   8 พ.ค. 2560 46
  (1)     2      3