กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 


นางปัทมา กรุมรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
 
 


นางสาวนิศากร แดงนกขุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกัญญนันทน์ คณกุลศรีโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางศุภลักษณ์ ฝาชัยภูมิ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายวินัย เม่ากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววัชรินทร์ กัมปนาวราวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายคมสัน เค้าแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล